Oferta naszych usług

Oferta naszej firmy obejmuje pełen zakres usług związanych z ochroną i inżynierią środowiska, a w szczególności:

 • doradztwo prawne dotyczące interpretacji przepisów prawnych oraz oceny spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym również prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców korzystających ze środowiska

 • przygotowywanie dokumentacji w procesie inwestycyjnym budowy nowych obiektów lub instalacji, czyli opracowywanie Kart informacyjnych i Raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych inwestycji, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do środowiska, takich jak: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz do kanalizacji, wytwarzanie odpadów, gospodarowanie odpadami,

 • przygotowywanie operatów wodnoprawnych,

 • dokonywanie oceny instalacji pod kątem spełnienia wymagań Najlepszej Dostępnej Technologii

 • dokonywanie przeglądów ekologicznych instalacji przemysłowych oraz oceny wpływu funkcjonowania instalacji na środowisko

 • przygotowywanie dokumentacji zabudowy urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska

 • opracowywanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji objętych dyrektywą IPPC

 • opracowywanie programów ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego

 • przygotowywanie, kierowanych do instytucji pomocowych, wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów dla realizacji zadań proekologicznych

 • opracowanie programów naprawczych dla uciążliwych dla środowiska instalacji

 • wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska

 • wykonywanie pomiarów hałasu

 • opracowywanie wniosków o udział w systemie handlu emisjami

 • prowadzenie sprawozdawczości: sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska), sporządzanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych, raportowanie w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE), sporządzanie sprawozdań do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E – PRTR) i inne