O Firmie

Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Spółka z o.o. w Katowicach zostało założone w 1996 roku. Od roku 2000 firmą kieruje mgr inż. Anna Zawiejska, wieloletni pracownik służb ekologicznych Województwa Śląskiego i doświadczony projektant z dziedziny ochrony środowiska. Firma zajmuje się całokształtem zadań z zakresu problematyki ochrony i inżynierii środowiska świadcząc kompleksowe usługi z zakresu ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony gleb, hałasu, odpadów, promieniowania elektromagnetycznego, ochrony przyrody.

Wykonujemy oceny oddziaływania na środowisko dla:

 • Wszystkich procesów technologicznych
 • Instalacji przemysłowych
 • Nowych projektowanych przedsięwzięć
 • Planów działania
 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Zakres wykonywanych prac wynika z przepisów ustaw:

 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo wodne
 • Ustawy o odpadach
 • Ustawy o ochronie przyrody
 • Prawo górnicze i geologiczne
 • Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Naszym celem jest rozwiązywanie wszystkich problemów ochrony środowiska napotykanych przez zarządzających instalacjami przemysłowymi i prowadzenie bezpiecznej dla środowiska działalności przemysłowej. Motto naszej firmy to NIE SZKODZIMY ŚRODOWISKU, BO W NIM ŻYJEMY.